thumbnail

World Cup và những mảng ký ức

Xem World Cup lần đầu là khi 8 tuổi, đang học tiểu học....