thumbnail

Đầu tư cơ bản P.12 - Bề nổi và phần chìm

Môi trường đầu tư, theo một cách đặc biệt, luôn rất giống...
thumbnail

Đầu tư cơ bản P.11 - Xác định kĩ năng đầu tư như thế nào?

Thông thường khi cân nhắc về kĩ năng của một nhà đầu tư,...
thumbnail

Đầu tư cơ bản P.9 - Đầu tư giống với Poker như thế nào?

Đầu tư là một hoạt động luôn đi kèm với rủi ro như hình với...
thumbnail

Đầu tư cơ bản P.7 - Sự bất định

Chủ tịch quỹ đầu tư Dragon Capital, Dominic Scriven, một...
thumbnail

Đầu tư cơ bản P.6 - Tư duy độc lập

Rất ít người có đủ điều kiện để trở thành nhà đầu tư vĩ...
thumbnail

Đầu tư cơ bản P.5 - Bản chất chu kỳ của thị trường

Trong đầu tư có rất ít những điều mà nhà đầu tư có thể chắc...
thumbnail

Đầu tư cơ bản P.3 - Rủi ro, biến động, và Beta

Hoạt động đầu tư luôn đi kèm với rủi ro như hai mặt của...
Tải thêm