logo
Nguyen Thanh Chinh @ThanhChinhBK
2 Followers
0 Followings
1 Spider
  • logo

    ThanhChinhBK

    28 tháng 9 2017
    Mình nghĩ là cả 2 người bọn họ là những người thông minh nhất trong thế hệ của chúng ta. Tuy nhiên, cả 2 người này đều không thực sự làm về trí tuệ nhân tạo 😃. Vì vậy mình nghĩ rằng nên nghe ý kiến từ chuyên gia thực sự như Prof. Ng, Yann LeCun hay Sebastian Thrun, những người đã có hàng thập kỉ theo nghĩa đen làm việc trong lĩnh vực này. Andrew Ng: "Exponential thinking: A 10 week old child has been growing exponentially since birth. At this rate in 100 years it will be heavier than Earth, threaten human existence. Lets stop using naive "exponential thinking" arguments to fearmonger progress in CS and AI." Hoặc 1 câu khác ngắn gọn hơn:"I don’t work on preventing AI from turning evil for the same reason that I don’t work on combating overpopulation on the planet Mars." và Yann LeCun: "We would be baffled if we could build machines that would have the intelligence of a mouse in the near future, but we are far even from that."
    2