Life style
thumbnail
Quan điểm - Tranh luận
 | 7 phút đọc

Bạn xuất sắc thì dù ở đâu bạn cũng tạo ra giá trị riêng của bản thân.

Bài học từ câu chuyện Bill Gates bỏ học ở đại học Harvard....
Thanhnt238
Trang: 1 / 16