chọn 1 nhóm số không cần biết thứ tự có nghĩa đảo thứ tự nó cũng ko quan trọng nếu gặp bài toán mà quan trọng việc đảo thứ tự chúng ta chỉ cần nhân giai thừa lên, không lặp
vd: có bao nhiêu cách chọn 2 số trong 6 số...
chú ý bài toán mà có nhiều chỗ hơn số cần điền ví dụ
chọn làm sao có ít nhất 2 sv nam vào 3 vị trí tổ trưởng, lớp phó, lớp trưởng mà lớp có 30 sv, 20 nam và 10 nữ ngoài chỉnh hợp hợp 2 sv nam xong chúng ta phải hoán vị nữa vì có 3 vị trí mà chỉ có 2 sv nam
- bài tìm số nghiệm nguyên
3<=x1<=5 thì lấy x>=6 - x>=3 là ra được khoảng

| | | | | | | | | | | | |
cách giỏi toán duy nhất là làm nhiều bài tập và suy nghĩ 
-hàm sinh là 1 hàm và nó cũng là bản đồ mối quan hệ hay còn là 1 đa thức nó là 1 công cụ cực kỳ mạnh
+có được giá trị cực đoan
+phạm vi giá trị
+phân tích sự hội tụ
+đếm
-như chúng ta đã biết
8+3=11
và x^3+x^8=x^11
hàm sinh mũ chủ yếu được sử dụng cho xử lý hoán vị lặp lại
hàm sinh chỉ là số cách để ra được kết quả đó chứ nó không nói nó làm như thế nào nó không biết chi tiết nó là 1 cái tổng quát

-thì ra cái hoán vị lặp chỉ là cái công thức