cần phân biệt thế nào là ngôn ngữ c và thế nào là ngôn ngữ c++
ngôn ngữ c là ngôn ngữ lập trình hàm hay lập trình thủ tục còn ngôn ngữ c++ là lập trình hướng đối tượng
javascript thì dùng để lập trình front end còn java thì để lập trình back end
các thứ có đuôi vd .html được gọi là 1 trang web
php aps.net java là ngôn ngữ lập trình web
aps.net không thể chạy trên linux và khó phát triển trên visual studio
hàm printf thực chất có ép kiểu trong đó
đặt ra câu hỏi apache là gì lls là gì cms là gì polymophism là gì
tôi có rât nhiều lỗ hổng trong kiến thức do không chịu đi học
HTML, CSS, JQuery, JavaScript, PHP và JSON.
HTTP, HTTPS, TCP, IP, FTP, IMAP, POP3, SSH và DNS.
 request gửi từ một website frontend tới một backend
build một chương trình nhắn tin sử dụng lập trình socket trong C để giao tiếp
đi học phải biết mình học được gì
đã học 2 năm mà chưa biết gì phải làm sao đây
Nhà trường chỉ có thể hỗ trợ cho bạn phần nền tảng (mặc dù hiện tại nhà trường cũng phải cải cách nhiều mới có thể thực hiện được đầy đủ nhiệm vụ này), còn bạn phải tự hướng dẫn mình đi trên con đường riêng.
Trở lại vấn đề thắc mắc muôn thuở của sinh viên, những kiến thức như C++, Java, ASP, JSP, PHP, Access, SQL Server… là phải tự học.Ngoài ra, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, anh văn chuyên ngành,… cũng phải tự học là chính. Nhà trường chỉ có thể hỗ trợ phần nào.
Thứ nhất, đó là những kiến thức được giả định là bạn phải biết. Những điều tôi vừa liệt kê ở trên nằm trong nhóm này. Thứ hai, đó là những kiến thức mà không một ai có thể dạy bạn. Không ai khác có thể chỉ rõ từng bước để bạn có thể nghiên cứu ra một công trình khoa học hoàn toàn mới, không ai khác có thể rèn luyện cho bạn kỹ năng lập trình thuần thục, không ai khác có thể giúp bạn mọi việc để dựng nên một công ty tin học,… Người đó chỉ có thể là bạn.
Ở giữa hai nhóm trên, đó là những kiến thức mà nhà trường sẽ trang bị cho bạn.
Group-study.
Self-assessment.
Self-study.