-tập trung tối đa cho việc học hành
-kiếm tiền bằng sản phẩm