bắt cùng trận
bắt láo
bắt không an toàn đã thế còn bắt cùng trận, thu thì cần cần đủ gỡ là được
chỉ chơi mỗi thể thao