, không chịu sử dụng đầu óc nên rất ngại suy nghĩ, rất ngại đưa ra kết luận. Và vì không thể đưa ra được kết luận nào nên càng không thể tiếp tục suy nghĩ lên cao hoặc sâu hơn. Cứ theo cái vòng lẩn quẩn ấy thì sẽ không thể phát triển Tư Tưởng được.
tư tưởng mà không học khác gì mò mẫm trong đêm
Có biết được nguyên nhân mới hiểu rành lý sự.
Nhưng cái nhân này sanh ra cái quả kia, rồi cái quả ấy lại là cái nhân cho cái
quả khác, tiếp tục nhau mà đến. Sự việc vừa xảy ra trước mắt ta hôm nay,
trước đây đã có một dọc nguyên nhân mà ta không biết và có biết được
chăng, cũng chỉ biết được một vài nguyên nhân thiển cận nhãn tiền mà thôi,
còn lại không biết bao nhiêu nguyên nhân khác nữa, hữu hình có, vô hình
cũng có mà ta không làm sao biết hết được. Người trí sở dĩ khác được kẻ
ngu chỉ ở điểm này: một đàng đã tìm thấy được nhiều nguyên nhân sâu xa và
rộng rãi,