Đua sắc giai nhân giữa hàng nhân.
Hoa tuyền hoa tuyết kém một phần.
Trong trẻo thơ ngay trong màu nắng.
Ai xúi sang đò kết tình nhân......
*
Như kẻ tình điên đợi chữ duyên.
Đợi gió đưa tiên đến làm phiền.
Như bóng trần tục sau màn chắn.
Đợi bế ai về, thức vài canh......
**
ngày 8/6/2022