Tôi nằm một mình,
lướt màn hình,
nghĩ về sự lãng phí:
Hiện tại,
hãy dừng lại!