cần trãi nghiệm kiến thức để tập trung tâm trí vào đó