ta đợi chết mảnh linh hồn thắt chặt
vươn hạt mầm kết đầy rẫy đớn đau
ta chờ chết ánh tà dương gay gắt
thiêu bằng hết hai hàng mi chực trào.
ta đợi chờ đay nghiến hoà xương máu
nuốt chửng hết vong linh xếp đặc dày
đầu trăng tàn chết chẳng kịp đăng đáo
cướp mảnh hồn treo vất vưởng nơi đây.
_
1tn.