1. tạo bảng, ràng buộc và nhập liệu
-tạo bảng:new table
-tạo ràng buộc khóa ngoại: new database diagram
-attach/detach dữ liệu: tính năng này cho phép đem cơ sở dữ liệu từ máy này qua máy khác
detach: để detach phải đảm bảo cơ sở dữ liệu không phải cơ sở dữ liệu hiện hành
-import, export dữ liệu
click vào database>task>export