máy tính là thứ tự hướng dẫn chính nó thực hiện và cho kết quả
ngay khi vượt quá giới hạn ghi nhớ trong tâm trí con người nhu cầu cần tính toán bùng nổ
bàn tính abacus
được phát minh ở lưỡng hà
difference engine máy
sắp xếp lựa chọn
có nghĩa là đổi khi nó nhỏ hơn đưa vị trí nhỏ hơn về càng gần đầu càng tốt
mối quan hệ giữa số bước đầu vào và số bước thuật toán cần thực hiện người ta gọi đó là độ phức tạp của thuật toán