-application cung cấp các dịch vụ mạng
presentation: cách biễu diễn dữ liệu
session: quản lý các phiên của ứng dụng
tranport: truyền dữ liệu end to end
network: truyền dữ liệu host to host
data link: truyền dữ liệu link to link
physical: truyền dữ liueej nhị phân
transport :segment
network: package
data link: frame
physical:bits
địa chỉ mạng(identifier)
phân loại:
-địa chỉ mac(nhà sản xuất )
-địa chỉ ip: do người dùng ấn định
ip v4 4 byte 32 bits
network ID
host ID
cấp phát tĩnh
cấp phát động