Mùa thu năm ấy lá vàng rơi
Em bỏ tôi đi chẳng một lời,
Để mỗi thu qua mình tôi vẫn
Ngẩn ngơ ngồi ngắm lá vàng rơi!