session là vùng nhớ tạm vùng nhớ lâu dài là database
bạn có những cái mã mà bạn lưu đó là cookie