trí tri đánh giá phân tích hiểu biết sau đó đề ra chiến lược là điều bắt buộc
xác suất 4 năm bàn 1 hiệp của nó phải là 70 80% bắt đâu thua đó, bắt đâu bàn đó
xác suất 4 ->5 bàn trong bóng đá thật cực thấp cho nên cái này vô lý từ nó ngay lập tức
xui ra như nấm mấy kèo rờ rờ chơi ít thôi chọn trận lớn mà chơi