đối với ngành khoa kiến thức nền là thứ cực kì quan trọng mất gốc không thể đi được
tring division2(string s)
{
string result;//khổ nỗi 1 điều thế này trong cái máy tính
int temp=0;
for (int i = 0; i < s.length(); i++)
{
temp = temp * 10 + (int)s[i]-'0';//why
result.push_back(temp / 2+'0');
temp = temp % 2;
}
int k = stoi(result);
cout << k;
return result;

}
vì chúng ta không thao tác trực tiếp trên bit được nên phải các toán tử
& | << >>