mưa
con giun tìm chỗ trú
mèo con mơ điều ấp ủ
em
giũ cuốn sách lâu ngày trong ngăn tủ
bụi phủ
ngậm ngùi cũ rơi ra