cái khó nhất của kiến thức trừu tượng là tưởng tượng nên phải tưởng tượng ra hình ảnh cụ thể rồi mới học, phải vẽ ra được cái trừu tượng đó, mà muốn biết mình tưởng tượng đúng hay không chỉ có làm bài tập để xem cái hình vẽ mình tưởng tượng có đúng hay không
bản lĩnh và kỹ năng