-hồi trước đời dễ bởi vì thầy cô bố mẹ chiến lược quá tốt
-- không có mục tiêu = không có chiến lược nào cả, mà để tự nhiên chả việc gì thành.
-khó bằng không có kiến thức nền + không có trãi nghiệm
-lập trình được cuộc sống của mình muốn lập trình được phải hiểu biết
cách vật trí tri, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ.
an toàn=hạnh phúc(nhưng cuộc sống cần bước ra khỏi vùng an toàn để an toàn)
-kiến thức nền(liên kết kiến thức nền siêu quan trọng), =lịch sử+ lý thuyết
-muốn hiểu phải đọc nhiều lần(nếu có điều gì quan trọng đừng đọc 1 lần)
-muốn giỏi phải trãi nghiệm nhiều chiêm nghiệm nhiều và tưởng tượng lại được
-phải suy ra từ 2 chiều kết quả và bắt đầu để giảm bớt thời gian nghiên cứu