"Cách xa bao dặm mới là xa?"

Người xa nửa bước nghĩ người xa
Nắng chói mây trôi mướt áo tà
Mặc tiết trời kia nung ý chí
Tình ta vạn dặm nhớ tình ta.

#Gen