NEW RELEASES
Which Foods Are Anti-Inflammatory? - Loại thức ăn nào là chống -nhiễm?
It’s not so much what you eat, but what you don’t eat - Nó không hẳn là bạn ăn gì, nhưng bạn không ăn gì.
Dr. David L. Katz and Mark Bittman
Dr. David L. Katz and Mark BittmanFollowingMar 3 · 3 min read

Photo: Daria Ustiugova/iStock/Getty Images Plus
When I was writing for the opinion section of The New York Times, I had a number of close advisers. On nutrition matters, I came to rely more and more heavily on David Katz. Later, we became friends and, in 2018, I asked him to sit down and talk with me about how we should be eating, for a Grub Street piece that ran (untruthfully) as “The Last Conversation You’ll Ever Need to Have About Eating Right.”
Khi tôi đang viết về phần ý-kiến cá nhân ở Tờ Thời Báo Nữu-Ước , tôi đã có một người cố-vân cận-tình. Trên vấn đề dinh-dưỡng, tôi dần dần phụ-thuộc nặng-nề với David Katz. Về sau, chúng tôi trở thành bạn và trong năm 2018, tôi thỉnh-nguyện người bạn David để trao-đổi về chúng-ta nên ăn như thế nào, đối với  Grub Street  tiến hành ( một cách khó tin tưởng) khẩu hiệu: Lần cuối cùng cuộc đàm thoại bạn sẽ không bao giờ cần nghĩ tới việc ăn sao cho đúng. 
The response was tremendous — it was one of the most-read articles of the year. Not just in food, not just for New York Magazine, but online, period.
Lời phản hồi thật kinh-hãi --- nó là một trong những tờ báo được đọc tới nhiều nhất của năm. Không chỉ phần thức-ăn, không chỉ Tạp-chí Nữu-ước, vấn đề  trong giai-đoạn trực tuyến.
What we didn’t realize until then was the degree to which people are looking for guidance on how to eat from people they can trust. And that we qualified.
Điều mà chúng ta không nhận ra cho tới khi mức-độ con người tìm kiếm sự hướng-dẫn dựa vào cách ăn từ những con-người mà chúng tin-tưởng. Đấy là cách chúng ta có đủ năng-lực.
The net result is our new book, “How to Eat: All Your Food and Diet Questions Answered.” In it, we answer what we hope are the most pressing questions about diet that confront many readers. We think it’s a useful tool to understand, commit to, and maintain a truly healthy diet, and one that will serve as a useful counter to all the bullshit out there. Here’s our fourth excerpt.
Mạng lưới kết-quả ở chỗ quyển sách mới., " Ăn như thế nào: Mọi  câu hỏi thức-ăn và chế độ ăn kiêng của bạn được trả lời." Trong sách, chúng tôi trả lời cái chúng ta hy vọng là câu hỏi cấp-bách ( urgent = nhứt thiết) về chế độ ăn kiêng điều đó làm hài lòng đọc-giả. Chúng tôi nghĩ rằng sách là công cụ hữu-dụng để thấu-hiếu, đi đến cam-kết, và duy trì một chế độ ăn kiêng thật sự lành-mạnh, và nó sẽ phụng sự như là một bàn tính hữu-ích đối với mấy thứ vô dụng ( cục cứt) ngoài kia. Đây là đoạn trích thứ 4.
“How to Eat” by Mark Bittman and David L. Katz, M.D., is published by Houghton Mifflin Harcourt and is available here.
Ăn như thế nào" viết bởi Mark Bittman and David L.Katz, M.D., được xuất-bản bởi Houghton Mifflin Harcourt và có sẵn ngoài kia.
What’s the hype about anti-inflammatory diets? I see “anti-inflammatory” as a benefit on a lot of foods.
Cường điệu về chế-độ ăn chống-ô-xi hoá là gì? Tôi thấy rằng" chống ôxi-hoá" được xem là hữu ích trên rất nhiều thức ăn. 
In short: Certain foods encourage inflammation. An anti-inflammatory diet avoids these foods. The body makes compounds called prostaglandins that can be either pro-inflammatory or anti-inflammatory. Both saturated fat and omega-6 unsaturated fat are building blocks for pro-inflammatory prostaglandins. Too much omega-6 — which is abundant in ultraprocessed foods — is not a good thing; it can contribute to excess inflammatory response.
Tóm gọn: Thức ăn nhất định khuyến-khích viêm. Chế độ chống-viêm tránh những thức ăn. Cơ thể tạo ra các hợp chất được gọi là " Tuyến tiền liệt" có thê vừa là tiền-viêm hoặc chống viêm. Cả hai chất béo bão-hoà và omega-6  chưa bão-hoà xây dựng các khối lơn cho tiềm-viêm tuyến-tiền-liệt. Quá nhiều omega-6  - nghĩa là dư thừa trong thưc ăn siêu-chế biến không phải là điều tốt, Omega-6 có thể đóng góp để   phản ứng  dư-thừa viêm. 
So this is yet another reason to steer clear of ultraprocessed foods?
Vẫn chưa có lý do đề tránh khỏi thức-ăn siêu chế biến.
For several reasons: Many ultraprocessed foods contain omega-6-heavy oils as well as highly refined carbs, like white flour and added sugars. Starch and sugar don’t directly flow into the production of inflammatory prostaglandins, but they drive up insulin. And insulin — a growth and stimulating hormone — enhances the activity of the immune system in a way that increases inflammation. Finally, diets high in ultraprocessed foods foster obesity, and excess fat cells contribute more inflammatory compounds to the bloodstream.
Một vài lý do:nhiều thức ăn siêu chế biến lưu trữ dầu omega-6 năgj cũng như liều lượng cao tinh-bột tinh chế, ví dụ như bột mì và đường thêm. Tinh bột ( có trong đường)  và đường không trực tiếp chảy-vào để tạo ra sự viêm. 
Are there certain fats that aren’t inflammatory?
Có  loại mỡ nhất định mà không viêm không ?
Yes. Some fats are even anti-inflammatory. Omega-3 fat is most associated with anti-inflammation. Monounsaturated fat, the kind that predominates in olive oil, is less distinctly anti-inflammatory, but does not increase inflammation, either.
Đúng. Một số chất béo thậm chí là chống viêm. Chất béo omega-3 có liên quan nhiều nhất đến việc chống viêm. Chất béo không bão hòa đơn, loại chiếm ưu thế trong dầu ô liu, ít kháng viêm rõ rệt, nhưng cũng không làm tăng viêm.
What other foods should I be eating to keep my immune system in balance?
The very foods you should eat to balance health overall, and by now you know the drill: vegetables and fruits, whole grains, legumes, nuts, and seeds. For optimal health, these are the foods to increase. And sure enough, all of these are associated with dialing down inflammation.
Những loại thực phẩm khác tôi nên ăn để giữ cho hệ thống miễn dịch của tôi cân bằng?
Những loại thực phẩm bạn nên ăn để cân bằng sức khỏe tổng thể, và bây giờ bạn đã biết mũi khoan: rau và trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và hạt. Để có sức khỏe tối ưu, đây là những thực phẩm cần tăng. Và chắc chắn, tất cả những điều này có liên quan đến việc quay số viêm.

Is an anti-inflammatory diet something most people should worry about?
Well . . . worrying is inflammatory! So, let’s say it’s something worth being conscious of.
Là một chế độ ăn chống viêm là điều mà hầu hết mọi người nên lo lắng?
Tốt . . . đáng lo là viêm! Vì vậy, hãy để nói rằng nó có một cái gì đó đáng để ý thức.
Insulin resistance (prediabetes) is widespread in the United States, and remember that insulin is pro-inflammatory. Fixing this with diet and lifestyle is pretty much a universal priority. But fixing it with diet is easy, and requires no special effort, as long as you’re fixing your diet anyway: You just need to move toward an optimal diet for general health. You can think about it in terms of anti-inflammatory, or you can think about in terms of “healthy.” You’ll be making all the same adjustments either way.
Kháng insulin (tiền tiểu đường) đang lan rộng ở Hoa Kỳ, và hãy nhớ rằng insulin là chất gây viêm. Khắc phục điều này bằng chế độ ăn uống và lối sống là một ưu tiên phổ biến. Nhưng sửa chữa nó bằng chế độ ăn kiêng là dễ dàng và không cần nỗ lực đặc biệt, miễn là bạn vẫn sửa chữa chế độ ăn kiêng của mình: Bạn chỉ cần chuyển sang chế độ ăn tối ưu cho sức khỏe nói chung. Bạn có thể nghĩ về vấn đề chống viêm, hoặc bạn có thể nghĩ về khía cạnh khỏe mạnh. Bạn sẽ thực hiện tất cả các điều chỉnh tương tự theo một trong hai cách.
Are there other contributing factors to inflammation besides food?
Absolutely. Psychological stress is inflammatory; it is associated with stimulation of the adrenal gland. Sleep deprivation is associated with disturbances in hormonal balances that increase inflammatory responses. So although the narrative has become “inflammation is bad and you want an anti-inflammatory diet,” the underlying reality, again, is that imbalance is bad. The prevailing imbalance is what causes excess inflammatory responses, and can be addressed, fortunately, by the same good kinds of eating patterns we’re talking about here.
Heated
Food from every angle: A publication from Medium x Mark Bittman
Có những yếu tố góp phần khác gây viêm ngoài thực phẩm?
Chắc chắn rồi. Tâm lý căng thẳng là viêm; nó liên quan đến sự kích thích của tuyến thượng thận. Thiếu ngủ có liên quan đến rối loạn cân bằng nội tiết tố làm tăng phản ứng viêm. Vì vậy, mặc dù tường thuật đã trở thành viêm viêm là xấu và bạn muốn có một chế độ ăn chống viêm, nhưng thực tế cơ bản, một lần nữa, đó là sự mất cân bằng là xấu. Sự mất cân bằng phổ biến là nguyên nhân gây ra phản ứng viêm quá mức, và may mắn thay, có thể được giải quyết bằng cùng một kiểu thức ăn tốt mà chúng tôi đang nói ở đây.
Đun nóng
Thực phẩm từ mọi góc độ: Một ấn phẩm từ Medium x Mark Bittman
Follow
Đây là bản dịch của mình, còn rất nhiều thiế sót mong được chỉ giáo. 
Đa tạ. 
Dịch thuật: Miakel Lee
2.7K
DietHealthNutritionFoodBooks
2.7K claps