Mình dễ dàng suy diễn mọi thứ
Ngay cả sự im lặng vô tư
Mọi việc nhất phải theo thứ tự
Bằng không sẽ nhận lại giá như...