Bài thơ của tuổi 17, cách đây cả hơn chục năm. Vẫn chưa có tiêu đề.
"Cả một ngày rong ruổi khắp muôn nơi
Hoàng hôn đến mặt trời về chỗ nghỉ
Chỉ còn lại nắng vàng mây cất kỹ
Nhớ mặt trời nắng rũ héo dần đi"