Tớ biết thừa Thế giới
Chẳng thiếu gì Tình yêu
Trong hình ảnh có thể có: văn bản