Tế Điên Hậu Bối
Nhân chi sơ, tính bổn thiện
Ẩn dục chí, hạ hồi khởi
Tham – Sân – Si – Luyến – Ái – Dục
Đều phải trải – Cốt lõi Nghiệm
Sắc tức thị không – không tức thị sắc
Vạn sự hữu hình, vô hình ắt hữu - Ắt là căn nguyên
Duyên hữu hay vô, Tự thân kiến tạo – theo cộng hưởng Từ
Phật dạy duy ngã, Mỗi người duy ngã
Duy độc tôn chính Phật
Duy ngã -> độc tôn – Chứng thành đắc đạo
Viễn cảnh xa xôi – Đích ngay trước mắt
Đại thừa – Tiểu thừa
Phân định chúng sanh
Định phân vô thiết – Suy nghĩ chính thiết
Vô tiểu – vô ngã bước đầu hiện chứng
Bể khổ vô biên – Lặn ngụp cõi ấy – Trí tâm an nhiên
Khỏi quay khỏi vượt – Tự đắc nhân tâm
Lập địa thành phật – Vô điều cao siêu
Chứng đạo 6 tuổi – Tương lai bể khổ - cũng là bể sướng
Duy chí khảo nghiệm – Ý nghĩa thật sự
Ngàn kiếp luân xa – Ai tạo ai xoay
Tự tạo tự xoay – đắc chứng hoan hỉ
Điều chỉnh bản ngã – phần nào an nhiên
Duy nghiệp dục tình – Còn vương cõi tục
Thần chưa đủ lực – Thuận theo tự nhiên
Đấu tranh liên miên – Chưa đến hồi kết
Kết cũng là không – Đích đâu tại ý
Hài lòng thực tại – Bất mãn thực tại
Ất lẽ hiển nhiên
Cuối cùng còn lại
Là nghĩa ý gì
Phận người trong cõi Ta Bà
Chớm đắc, muộn đắc sau cũng cũng đắc
Đắc ngay biển khổ, xoay vần biển khổ, tâm định biển khổ
Thoát hay không thoát – đều chứng đạo mầu
Tế Điên Hậu Bối – Hải vân xém tu sĩ – theo định phàm nhân