'' Tiếng Việt của chúng ta
Trong chữ NHẸ lại có dấu NẶNG
Trong chữ VỮNG lại có dấu NGÃ
Trong chữ HIỂU lại có dấu HỎI
Chữ NGẮN lại dài hơn chữ DÀI
Trước khi đọc được chữ KHÔN, ta phải đánh vần qua chữ KHỜ...''