Hôm nay là thứ mấy Thứ hai hay thứ ba? Người đẹp bỗng đứng dậy Hôm nay là thứ tha.