Nhớ nàng da diết khôn nguôi
Thế gian như chỉ còn tôi với nàng
Niềm yêu đem gói kĩ càng
Đêm về mơ giấc mộng vàng bên nhau
Dù cho dông bể mai sau
Dù cho ước hẹn còn lâu mới thành
Dù cho thác đổ mưa gềnh
Nguyện yêu với tấm lòng thành vẹn nguyên

- 12/08/2020 -