Ai muốn mình thay đổi,
Đời ắt sẽ đổi thay.
Ai muốn mãi thế này,
Ắt thấy đời như cũ.
Cớ sao phải ủ rũ,
Khi đời đúng ý mình?
Phải thấy mình thật kinh:
Muốn gì là được nấy!
Yo Le.24.9.2019