Mưa rơi tí tách chạm vào hồn
Nhỏ giọt lòng buồn vào dục tâm
Mắt đen ướt lệ đôi dòng
Đi theo gió lạnh vào trong mưa rào.
(05/05/2019)
  • Ảnh được sử dụng từ Insta cá nhân