Từng có lần, thằng bạn
Wyatt nói với tôi:
“Ước gì ung thư tới,
lại hút thuốc quên đời.”
Sự tự do đích thực
trong tuyệt vọng hư không
bởi vì khi đã ướt
mưa rơi vẫn nhẹ lòng.  

Bản gốc: 
Nihilism for Dummies
This one time, my buddy
Wyatt said to me "I hope
I get cancer, because then
I can start smoking again."
There’s a certain liberty
in hopelessness; after all,
when you're wet, you might
as well run through the rain.