Hình ảnh có thể có: văn bản và ngoài trời

Khẩu súng treo trên tường
Hững hờ giơ ngòi nổ
Khẩu súng treo trên tường
Lạnh lùng khoe nòng số

Lạch cạch...
Chekhov’s gun...
Lạch cạch...

Ngài giương lên khẩu súng
Tồn tại để phát nổ
Chẳng có ý nghĩa thừa
Không một phi lý bừa
Tồn tại để phát nổ
Tồn tại trong khốn khổ

Han rỉ móc bên tường
Súng không cần khóc thương
Về hiện sinh phi lý
Về siêu hình lý trí
Súng độc nghĩa đơn hình
Ổ đạn, báng, cò, nòng
Tồn tại để phát nổ

Cò han bi hóc ổ
Giương báng là súng nổ
Một viên đạn ngần ngừ
Một viên đạn ngất ngư
Trong ngàn sự phi lý
Mấy vạn phép loại suy
Súng giản đơn một trí
Tồn tại vì một ý
Le lói mấy ngàn năm

Cò han bi hóc ổ
Chekhov’s gun vẫn nổ
Tận cùng của hợp lý
Chất đầy hương phi lý

Cuối cùng súng vẫn nổ !

2019.07.08

Chekhov's gun(khẩu súng của Chekhov) là nguyên tắc viết văn của văn hào người Nga Aton Chekhov, ông tổ của truyện ngắn hiện đại. Ông khuyên rằng tất cả các yếu tố không liên quan đến tác phẩm cần phải bị loại bỏ, chỉ giữ lại những yếu tố cần thiết.

“Remove everything that has no relevance to the story. If you say in the first chapter that there is a rifle hanging on the wall, in the second or third chapter it absolutely must go off. If it's not going to be fired, it shouldn't be hanging there.”

(Tạm dịch: Hãy loại bỏ tất cả mọi thứ không liên quan đến câu truyện. Nếu trong chương một, bạn nói đến một khẩu súng treo trên tường, trong chương hai hoặc ba, nó chắc chắn phải nổ súng. Nếu nó không được bắn, vậy nó không nên được treo ở đó.)