Có đôi khi mình nghĩ 
Mọi phức tạp trên đời 
Thực ra chỉ thế thôi 
Giống một phương trình khó 

Khó vì chưa phá nó 
Thành các dạng bài quen 
Chuyển số này sang bên 
Rồi đặt thêm ẩn phụ... 

Vài bước thế là đủ 
Bài toán lạ thành quen 
Chuyện khó lúc mới xem  
Bỗng trở nên thật dễ ^^! 

Yo Le.24.8.2017