Con người có thể học hoặc tập trung tối đa bao nhiêu giờ trong 1 ngày vậy mọi người