Cao Tổ kiến lập tại Hàm Dương
Bốn trăm năm qua đã hết cường
Hiến đế tuổi nhỏ không quyền vị
Loạn thần nổi dậy nhiễu triều cương
Lương Châu Đổng Trác kiểm hoàng lệnh
Cùng với Lữ Bố gieo tai ương
Vương Doãn xử kế tru Đổng tặc
Lý Thôi Quách Dĩ loạn luân thường.

Quần hùng cát cứ khắp bốn phương
Tôn Kiên thống nhất xứ Giang Hạ
Viên Gia huynh đệ mộng bá vương
Lưu Yên ngụ cư chốn Ba Thục
Lưu Biểu tề danh tại Kinh Tương
Trương Lỗ kia trị vì Nam Trịnh
Đào Khiêm đây chủ đất Từ Châu
Mã Đằng, Hàn Toại chia Tây Lương
Trương Tú, Công Tôn giành một miếng.

Tào Tháo túc trí được thiên tử
Phò tá hoàng uy diệt nghịch thần
Một tay giết Thuật trừ Viên Thiệu
Chảm đầu Lữ Bố đoạt Từ Châu
Miền Bắc đất đai vạn dặm trường
Văn hay võ giỏi phò Ngụy Vương
Quách Gia thiên tuệ thật tinh tường
Tuân Úc, Trình Dục tựa Trương Lương
Tướng cầm trăm trận danh ngũ tử
Nhạc, Vu, Từ dũng với hai Trương
Hứa Chử, Điển Vi hổ song hùng
Hạ Hầu mãnh tướng nuốt con ngươi
Lý Điển mưu dũng địch trăm người.

Giang Đông ngàn dặm đất mạnh cường
Họ Tôn ba đời hảo chủ trương
Kiên cùng con Sách là dũng tướng
Còn Quyền cơ trí định triều đường
Chu Du mưu dũng cầm chục vạn
Xích Bích thiêu chết vía quân Tào
Lỗ Túc hùng tài chia thiên hạ
Lữ Mông, Lục Tốn tiếng còn thơm
Đinh Phụng Cam Ninh với Hàm Dương
Hoàng Cái Trình Phổ Thái Sử Từ
Danh thần võ tướng mãi vẫn vương.

Nhân nghĩa tiếng thơm ngàn dặm trường
Lưu Bị thân hèn khắp bốn phương
Được nghĩa huynh đệ với Quan, Trương
Rồi Triệu Hoàng Mã xưng ngũ hổ
Năm vị thần tướng địch vạn người
Gia Cát Ngọa Long tựa tiên nhân
Thần cơ diệu toán đoạt Kinh Tương
Bàng Thống Phượng Sồ hiến cho chủ
Kế hay sách lược đoạt Tây Xuyên
Pháp Chính điều binh tài hiếm có
Dang tay thâu tóm nốt Hán Trung
Phò Hán diệt giặc danh chính thống
Không giành thiên hạ vẫn yên dân.

Hổ Lao Quan ải khó trăm phương
Tam Anh ác đấu Lữ chẳng nương
Nức tiếng Mạnh Đức phục Vân Trường
Trảm đầu Văn Xú chém Nhan Lương
Vượt liền năm ải giết sáu tướng
Nghĩa trung danh tiếng thơm muôn đời
Nhớ trận Quan Độ nhờ ánh dương
Tào đả Viên quân tới cùng đường
Xích Bích hỏa công một đánh mười
Tôn - Lưu liên thủ hiếm kẻ đương
Khiến cho Tào quân thua tan tác
Dựng thế ba chân chống trụ trời.

Tam hùng xưng bá định danh vương
Phàn Thành Quan Hầu chẳng nhu cương
Tam quân tan nát chết chẳng thương
Đông chinh Lưu Bị phục thù địch
Lục Tốn thiêu cho mất thế cường
Kì Sơn sáu lần đụng Trọng Đạt
Khổng Minh cố gắng đã hết lòng
Sao xa rơi xuống trảm Ngụy Diện 
Bá Ước nối nghiệp lại đường cũ
Chẳng thể ngăn Ý đổi luân thường
Hùng chủ Tào - Lưu - Tôn chẳng thắng
Tư Mã thế gia chiếm triều cương
Tam phân kết thúc trăm năm trường
Hán diệt, Ngụy vong cùng Ngô mất
Tần quốc một mình độc bá vương.

#Gen