Đã một chục năm chẵn
Tôi không xem ti vi
Điều này kể cũng lạ
Mà tôi chẳng khác gì
Không hề bị lạc hậu
Tin tức vẫn đủ xài
Bạn thử đi rồi thấy
Tôi nói không hề sai

Có nhiều thứ vẫn tưởng
Không có, ta chết ngay
Thực ra không có chúng
Ta lại được rảnh tay.

Rảnh tay và rảnh não
Để ngẫm về con người
Truy tìm ra chân lý
Đích thực ở cõi đời