Chín vỏ đỏ lòng, căng tròn mọng nước
Xanh, cam, đỏ ba màu áo từng mặc
Tôi thay đổi gì khi tôi lớn lên?      
Khác mỗi vẻ ngoài hay từ trong sâu thẳm?
Tôi trưởng thành do ý thức tôi hay bạn?
quá trình ắt người tự nhận ra.    
 
 “Quá trình – Process” như là một “tập hợp các hoạt động có tương tác nhằm biến đổi đầu vào thành đầu ra”. Như vậy nói Quá trình – Process là nói đến hoạt động, đầu vào chất lượng thì đầu ra cũng thế. Quyết định đúng hành động đúng.

 #NQP