Nghĩ một cách đơn giản, để suy đoán tương lai gần. Phần 1
Xách cái bàn cờ ra
Bẻ đôi, chia 2
Bên nào nắm chủ động làm cờ trắng, đi trước.
Một game sẽ có các bên chơi, mỗi bên 1 vị trí, mục tiêu.
Mỗi bên sẽ có các user tham gia. Vai trò, lợi thế, vị trí, quyền lực khác nhau.
Mục tiêu của vùng trắng là chiếm hết vùng đen bằng lợi thế tự nhiên về mặt kỹ thuật "cô vy- lây nhiễm"
Logic hoạt động của bên trắng.
Câu hỏi đặt ra là làm sao chiếm? Chiếm bao lâu? Bao lâu đạt KPI? Chiếm xong bỏ mặc, hay bảo vệ?
Giải pháp
1 càn quét theo cách tự nhiên di dời vùng xanh xuống dần
2 cắm chốt, ghim cờ thí để nó làm phôi mầm.
Thú vị nhất khi loại bỏ hết các yếu tố không thể, điểm còn lại sẽ là kết luận.
Khi yếu tố tự nhiên được kiểm soát. Nó sẽ không thể tự đi gieo rắc, nên chỉ có thể lợi dụng đặc tính kỹ thuật và làm cầu nối cho nó.
Vậy là rủi ro ở đây có 2 yếu tố
1 hành vi con người - nhóm này có ai? logic hành vi. Sức ảnh hưởng và tỷ lệ thành công, rủi ro?
2 ai được lợi? nhóm này sẽ làm gì?
---
Với bên trắng ai tác động ai?
Với bên trắng vs bên đen? có thể tác động ai?
Đưa quân qua sông dễ hơn? hay sử dụng nhân bố bất ổn định có sẵn dễ hơn? Giải pháp nào tối ưu về mặt cost, nguồn lực, kết quả, thời gian.
Trong các giải pháp, cái nào đỡ nát nhất?
Cách để ghim chốt là
"Có những người, đơn vị, sinh ra được mặc định làm chốt thí cho người khác, thú vị nhất bản thân họ được đem ra tế họ không hề hay biết" và không ai biết trừ bản thân người làm việc đó và đối thủ.
Giải pháp như nào không quan trọng
kết quả bên trắng đã đạt được là
1. ghim chốt đỏ thành công. Bằng cầu nối
2. bỏ mặc chốt tự phát triển dựa trên đặc tính kỹ thuật vốn có.
3. Số lượng đủ khả quan để tạo sức ảnh hưởng, lợi thế đàm phán.
4. Rút quân, tiếp tục làm điều nên làm.
5. Cờ đen có việc để làm, làm mãi làm hoài. Làm đến bao lâu?
Bên đen phải làm bao lâu để chiếm lại và phục hồi?