Nếu người ta tin rằng, họ có thể làm hài lòng Thượng Đế thông qua nghi lễ và lời cầu nguyện thôi thì họ đã nói dối với cả Thượng Đế lẫn chính họ
– Lev Tolstoy – snmn1