Không nghiêm túc version:
Sáng qua chưa kịp mua cafe
Sáng qua chưa kịp mua cafe
NHÌN VỀ NHỮNG HAM MÊ CỦA CHÚNG TA
“Chúng ta phải từ bỏ nhiều thứ cho điều mà chúng ta say mê, xem xét kĩ chúng cho trọn vẹn. Nếu không sự can đảm sẽ biến mất, điều nên làm là liên tục thử nghiệm chúng. Sự vĩ đại của linh hồn sẽ biến mất đi, điều không thể kiên trì chống cự trừ khi nó bị coi là tầm thường mà như đám đông xem là khao khát nhất.”
—SENECA, MORAL LETTERS, 74.12b–13
Cái mà chúng ta coi như đó là những ham mê vô hại có thể dễ dàng trở nên những cơn nghiện bùng nổ. Chúng tôi bắt đầu với cà phê vào buổi sáng, và chẳng bao lâu nữa chúng tôi không thể bắt đầu ngày mà không có nó. Chúng tôi kiểm tra email của mình vì đó là một phần công việc của chúng tôi, và chúng tôi sẽ sớm cảm thấy tiếng vo ve ảo của chiếc điện thoại trong túi chúng ta cứ vài giây một lần. Chẳng bao lâu nữa, những thói quen vô hại sẽ là điều vận hành cuộc sống của chúng ta.
Những sự khiên cưỡng và thúc đẩy nhỏ nhặt chúng ta có không chỉ bào mòn đi sự tự do và chủ quyền của chúng ta, mà chúng còn che mờ đi sự rõ ràng của chúng mình. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang trong kiểm soát — nhưng chúng ta có thực sự không? Như một con nghiện nói, nghiện là khi chúng ta “mất đi tự do để kiêng khen”. Hãy để chúng ta đòi lại sự tự do đó.
Đâu là cơn nghiện có thể làm cho bạn biến đổi: Soda? Mai thúy? Than vãn? Nói chuyện ngồi lê đôi mách? Mạng Internet? Cắn móng tay của mình? Nhưng bạn phải lấy lại khả năng tiết chế bởi vì bên trong nó là sự rõ ràng và tự chủ của bạn.
English version:
“We must give up many things to which we are addicted, considering them to be good. Otherwise, courage will vanish, which should continually test itself. Greatness of soul will be lost, which can’t stand out unless it disdains as petty what the mob regards as most desirable.”
—SENECA, MORAL LETTERS, 74.12b–13
What we consider to be harmless indulgences can easily become full-blown addictions. We start with coffee in the morning, and soon enough we can’t start the day without it. We check our email because it’s part of our job, and soon enough we feel the phantom buzz of the phone in our pocket every few seconds. Soon enough, these harmless habits are running our lives.
The little compulsions and drives we have not only chip away at our freedom and sovereignty, they cloud our clarity. We think we’re in control—but are we really? As one addict put it, addiction is when we’ve “lost the freedom to abstain.” Let us reclaim that freedom.
What that addiction is for you can vary: Soda? Drugs?Complaining? Gossip? The Internet? Biting your nails? But you must reclaim the ability to abstain because within it is your clarity and self-control.