Ở ĐÂU, AI, CÁI GÌ, VÀ TẠI SAO
“Một người mà không biết thế giới là gì, không biết họ đang ở đâu. Một người mà không biết đến mục đích của mình trong cuộc đời không hiểu họ là ai hay cái thế giới này là gì. Một người mà không biết bất kỳ điều gì trong số những điều này không hiểu tại sao họ lại ở đây. Vậy thì điều gì làm cho những người tìm kiếm hay lẩn tránh những lời khen ngợi của những người không hề biết họ ở đâu hay họ là ai?”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 8.52
Diễn viên hài quá cố Mitch Hedberg có một câu chuyện hài hước mà ông đã kể trong vở kịch mình. Buổi hội ngộ cho một cuộc phỏng vấn trực tuyến, một chầu nhạc đài viên đã hỏi ông ấy, “Vậy, bạn là ai?” Trong khoảnh khắc đó, ông ấy đã nghĩ, Anh chàng này có thực sự sâu sắc hay tôi được đưa đến nhầm trạm?
Tần suất chúng ta hỏi một câu đơn giản như "Bạn là ai?" hoặc "Bạn làm nghề gì?" hoặc "Bạn đến từ đâu?" Xét cho cùng thì đó là một câu hỏi hời hợt — thậm chí nếu chúng ta coi nó là tất cả — chúng tôi không bận tâm nhiều hơn một câu trả lời hời hợt.
Tuy nhiên, súng vào đầu, hầu hết mọi người không thể đưa ra nhiều câu trả lời thực chất. Khả năng có bạn? Bạn đã dành thời gian để hiểu rõ điều bạn đại diện cho? Hay bạn quá bận rộn theo đuổi những điều không quan trọng, bắt chước những ảnh hưởng sai lầm, và đi theo những con đường đáng thất vọng hoặc quá cứng để chèo hoặc không tồn tại?
Marcus Aurelius thời niên thiếu
Marcus Aurelius thời niên thiếu
Ver 2:
“Một người mà không hiểu biết vũ trụ là gì, đâu biết đâu là họ. Một người mà không làm họ hiểu ý định trong đời sống không hiểu ai đấy là họ hay vũ trụ đây là ai. Một người mà không biết đến bất cứ điều gì trong những điều này không biết tại sao họ ở nơi đây? Thế thì điều gì đến làm cho con người tìm kiếm và tránh xa sự ca ngợi của những người không có kiến thức về nơi hay ai là họ?”
—M. AERIUS AURELIUS, MEDITATIONS, 8.52
Cựu diễn viên hài kịch Mitch Hedberg có một trích đoạn vui nhộn trong vở diễn của anh ấy. Để đặt mông xuống cho một cuộc nói chuyện trên sóng, một radio DJ hỏi anh ấy, “Thế, ai đấy? Trong lúc đó, anh ấy suy nghĩ, Cái thằng này có lộn thật không hay tôi đã đi đến nhầm đài?
Sao chúng ta thường hỏi một câu hồn nhiên như “You là ai?” hay “Đang làm gì đấy?” hay “Mày đến từ đâu?” Dù gì đi chăng nữa nó vẫn là câu hỏi nông cạn, nếu chúng ta không hơn không kém coi đó là tất cả. Chúng tôi không lấy làm phiền với nhiều hơn một câu trả lời hời hợt.
Nhưng, lệnh bắn tới đầu chúng tôi, hầu hết mọi người không thể đưa ra nhiều câu trả lời theo lối độc tài cá nhân. Bạn có thể? Bạn đã dành thời gian để hiểu rõ bạn là ai và điều bạn đại diện cho? Hoặc là bạn quá bận rộn theo đuổi những thứ không quan trọng, bắt chước những ảnh hưởng sai lầm, hay đi theo những con đường đáng thất vọng hoặc không thể hoặc không tồn tại?
Marcus Aurelius trông trẻ!
Marcus Aurelius trông trẻ!
English version:
“A person who doesn’t know what the universe is, doesn’t know where they are. A person who doesn’t know their purpose in life doesn’t know who they are or what the universe is. A person who doesn’t know any one of these things doesn’t know why they are here. So what to make of people who seek or avoid the praise of those who have no knowledge of where or who they are?”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 8.52
The late comedian Mitch Hedberg had a funny story he told in his act. Sitting down for an on-air interview, a radio DJ asked him, “So, who are you?” In that moment, he had to think, Is this guy really deep or did I drive to the wrong station?
How often are we asked a simple question like “Who are you?” or “What do you do?” or “Where are you from?” Considering it a superficial question—if we even consider it at all—we don’t bother with more than a superficial answer.
But, gun to their head, most people couldn’t give much in the way of a substantive answer. Could you? Have you taken the time to get clarity about who you are and what you stand for? Or are you too busy chasing unimportant things, mimicking the wrong influences, and following disappointing or unfulfilling or nonexistent paths?
Con số 7 là con số đẹp, có rất nhiều chủ đề hay ứng với con số 7 này mà chúng ta có thể bàn tới nhiều hơn nữa. Với Chủ nghĩa Khắc kỷ cũng vậy. Đây là một trong số đó:
7 TRÁCH NHIỆM THÔNG SUỐT CỦA TÂM TRÍ
“Công việc đúng đắn của tâm trí là việc tập luyện sự lựa chọn, từ chối, khao khát, sự đẩy lùi, sự chuẩn bị, mục đích và sự khẳng định. Những gì sau đó có thể gây ô nhiễm và làm tắc nghẽn hoạt động đúng đắn của tâm trí. Không có gì ngoài những quyết định tham lam nhũng loạn của nó.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 4.11.6-7
Hãy phân tách từng nhiệm vụ sau:
Lựa chọn — để làm và suy nghĩ đúng đắn
Từ chối — với cám dỗ
Khao khát — trở nên tốt hơn
Đẩy lùi — tiêu cực, ảnh hưởng xấu, những gì không đúng sự thật
Sự chuẩn bị — cho những gì phía trước hoặc bất cứ điều gì có thể xảy ra
Mục đích — nguyên tắc chỉ đạo và ưu tiên cao nhất của chúng tôi
Sự khẳng định — không bị lừa dối về những gì bên trong và ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (và sẵn sàng được chấp nhận sau này)
Đây là những gì tâm trí hiện diện tại đây để làm. Chúng tôi phải đảm bảo rằng nó hoạt động — và xem mọi thứ khác như sự ô nhiễm hay mục nát của tham nhũng.
English version:
“The proper work of the mind is the exercise of choice, refusal, yearning, repulsion, preparation, purpose, and assent. What then can pollute and clog the mind’s proper functioning? Nothing but its own corrupt decisions.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 4.11.6–7
Let’s break down each one of those tasks:
Choice—to do and think right
Refusal—of temptation
Yearning—to be better
Repulsion—of negativity, of bad influences, of what isn’t true
Preparation—for what lies ahead or whatever may happen
Purpose—our guiding principle and highest priority
Assent—to be free of deception about what’s inside and outside our control (and be ready to accept the latter)
This is what the mind is here to do. We must make sure that it does—and see everything else as pollution or a corruption.