Edit by Word Swag
Edit by Word Swag
BẠN KHÔNG CẦN PHẢI CÓ Ý KIẾN
“Chúng ta có quyền giữ không có ý kiến về một điều gì đó và không để nó làm phiền trạng thái của tâm trí — cho những thứ không có sức mạnh tự nhiên để định hình các phán quyết của chúng ta.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 6.52
Đây là một bài tập vui: nghĩ về tất cả những điều khó chịu mà bạn không biết — mấy chuyện mọi người có thể đã nói về bạn sau lưng bạn, những sai lầm bạn có thể mắc phải và không bao giờ khiến bạn chú ý, những thứ bạn đánh rơi hoặc đánh mất mà không hề nhận ra nó. Phản ứng của bạn là gì? Bạn không có vì bạn không biết về nó.
Nói cách khác, có thể giữ không ý kiến về một điều tiêu cực, bạn chỉ cần tu dưỡng sức mạnh đó thay vì tình cờ sử dụng nó. Đặc biệt là khi có một ý kiến có thể là làm cho chúng ta trở nên trầm trọng hơn. Thực tiễn hóa năng lực được hoàn toàn không suy nghĩ về điều gì đó — hành động như thể bạn không có ý tưởng nó đã từng xảy ra (chấm hỏi??? việc này giống như kiểu hành động trong vô thức ấy. Nó diễn ra trong khi mình quá chú tâm vào công việc, hoặc khi mình đang làm một công việc mình đã quá điêu luyện. Nếu không nhận thức được tốt-xấu đúng-sai, mà vô thức hành động trong cái xấu — làm điều xấu trong vô thức — thì thật là tệ hại. Điều quan trọng ở đây vẫn phải là có ý thức). Hoặc rằng bạn chưa có bao giờ nghe nó trước đây. Hãy để nó trở nên không liên quan hoặc không tồn tại đối với bạn. Nó sẽ rất kém quyền lực theo cách này (rất có thể những anh chàng này theo chủ nghĩa cá nhân, hoặc chủ nghĩa hư vô, họăc vô thần, hoặc cái gì đó mà tôi chưa biết...).
English version:
“We have the power to hold no opinion about a thing and to not let it upset our state of mind—for things have no natural power to shape our judgments.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 6.52e
Here’s a funny exercise: think about all the upsetting things you don’t know about—stuff people might have said about you behind your back, mistakes you might have made that never came to your attention, things you dropped or lost without even realizing it. What’s your reaction? You don’t have one because you don’t know about it.
In other words, it is possible to hold no opinion about a negative thing. You just need to cultivate that power instead of wielding it accidentally. Especially when having an opinion is likely to make us aggravated. Practice the ability of having absolutely no thoughts about something—act as if you had no idea it ever occurred. Or that you’ve never heard of it before. Let it become irrelevant or nonexistent to you. It’ll be a lot less powerful this way.