Gió thổi xuân qua ngày hạ Lá thu vàng đụng nhẹ má em trông Đông sang nhanh không mang phông lạnh Ngày không hạnh là ngày không xanh Hand a.k.a bát boi
HÃY ĐÓNG TRÁI TIM MÌNH VỚI NHỮNG ĐIỀU MÀ CHẲNG ĐỂ LÀM GÌ
“Có bao nhiêu lời thơ đã lãng phí cuộc sống của bạn khi chính bạn không nhận thức được những gì mình đang mất, đã bao nhiêu mòn mỏi trong đau buồn vô nghĩa, tham lam dục vọng và những trò vui thú xã hội — để bao nhiêu còn lại riêng cho bạn. Bạn sẽ nhận ra mình đang chết trước thời đại của bạn!”
—SENECA, ON THE BREVITY OF LIFE, 3.3b
Một trong những điều khó làm nhất trong đời là nói “Không”. Đối với lời mời, yêu cầu, nghĩa vụ, đối với những thứ mà mọi người khác đang làm. Lại khó hơn nữa là nói không với những cảm xúc mất thời gian nào đấy: giận dữ, phấn khích, mất tập trung, ám ảnh, ham muốn. Không một xung động nào trong chúng tự nó cảm thấy như là một vấn đề gì lớn, nhưng bấn loạn, chúng trở thành một chiến ước như bất cứ điều gì khác.
Nếu bạn không cẩn thận, đây nhất định là những áp đặt sẽ lấn át và tàn phá cuộc sống của bạn. Có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào bạn có thể lấy lại một chút thời gian của mình, làm thế nào bạn có thể cảm thấy ít bận rộn hơn? Bắt đầu bằng cách học sức mạnh của “Không!” - như trong “Không, cảm ơn”, và “Không, tôi sẽ không vướng vào chuyện này” và “Không, ngay bây giờ thì không được”. Nó có thể gây chút tổn thương, nó có thể làm mọi người xa cách. Nó có thể làm khó công việc một chút. Nhưng bạn càng nói không với những điều không quan trọng, thì bạn càng có thể nói có với những điều đó (có mùi self-help bay đâu đây). Rồi đây sẽ làm bạn hòa mình và tận hưởng cuộc sống — cuộc sống mà bạn mong muốn.
English version:
“How many have laid waste to your life when you weren’t aware of what you were losing, how much was wasted in pointless grief, foolish joy, greedy desire, and social amusements—how little of your own was left to you. You will realize you are dying before your time!”
—SENECA, ON THE BREVITY OF LIFE, 3.3b
One of the hardest things to do in life is to say “No.” To invitations, to requests, to obligations, to the stuff that everyone else is doing. Even harder is saying no to certain time-consuming emotions: anger, excitement, distraction, obsession, lust. None of these impulses feels like a big deal by itself, but run amok, they become a commitment like anything else.
If you’re not careful, these are precisely the impositions that will overwhelm and consume your life. Do you ever wonder how you can get some of your time back, how you can feel less busy? Start by learning the power of “No!”—as in “No, thank you,” and “No, I’m not going to get caught up in that,” and “No, I just can’t right now.” It may hurt some feelings. It may turn people off. It may take some hard work.But the more you say no to the things that don’t matter, the more you can say yes to the things that do. This will let you live and enjoy your life—the life that you want.