Edit by Word Swag
Edit by Word Swag
THÚC ĐẨY CHO SỰ HIỂU BIẾT SÂU SẮC
“Từ Rusticus. . . Tôi đã học cách đọc cẩn thận và không hài lòng với một hiểu biết sống sượng kiểu cầu toàn, và không đồng ý quá nhanh với những người có rất nhiều điều để nói về điều gì đó.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 1.7.3
Cuốn sổ tay đầu tiên của Marcus Aurelius Menditations đã được bắt đầu với một danh mục về lòng biết ơn. Anh ấy cảm ơn, từng người một, những người ảnh hưởng mạnh mẽ hàng đầu trong cuộc sống anh ấy. Một trong những người mà anh ấy cảm ơn là Quintus Junius Rusticus, một giáo viên là người đã phát triển trong thời sinh viên của ông ấy một tình yêu trong sáng sâu sắc và sự am hiểu — một khao khát không chỉ dừng lại ở bề mặt khi nói đến việc học.
Cũng chính từ Rusticus mà Marcus đã được giới thiệu với Epictetus. Trên thực tế, Rusticus đã cho Marcus mượn bản sao cá nhân của ông ấy về các bài giảng của Epictetus. Marcus rõ ràng không thỏa mãn với việc chỉ nắm được ý chính của những bài giảng này và không chỉ đơn giản chấp nhận chúng trên sự giới thiệu của thầy mình. Paul Johnson từng nói đùa rằng Edmund Wilson đọc sách "như thể tác giả đã bị xét xử cho cuộc sống của mình.” Đó là cách Marcus đọc Epictetus — và khi các bài học vượt qua tập trung, anh ta hấp thụ chúng. Chúng đã trở thành một phần DNA của anh ấy khi là một con người. Anh ta đã trích dẫn chúng trong suốt cuộc đời của mình, tìm thấy sự rõ ràng và sức mạnh thực sự trong ngôn từ, ngay cả giữa sự xa hoa và quyền lực to lớn mà anh ta sẽ sở hữu.
Đó cũng là cách đọc và nghiên cứu sâu mà chúng ta cần trau dồi cũng như trau chuốt, đó là lý do tại sao chúng ta chỉ đọc một trang mỗi ngày thay vì một chương tại một thời điểm. Vì vậy, chúng ta có thể dành thời gian để đọc cách chăm chú và sâu xéo sắc.
English version:
“From Rusticus . . . I learned to read carefully and not be satisfied with a rough understanding of the whole, and not to agree too quickly with those who have a lot to say about something.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 1.7.3
The first book of Marcus Aurelius’s Meditations begins with a catalog of gratitude. He thanks, one by one, the leading influences in his life. One of the people he thanks is Quintus Junius Rusticus, a teacher who developed in his student a love of deep clarity and understanding—a desire to not just stop at the surface when it comes to learning.
It was also from Rusticus that Marcus was introduced to Epictetus. In fact, Rusticus loaned Marcus his personal copy of Epictetus’s lectures. Marcus clearly wasn’t satisfied with just getting the gist of these lectures and didn’t simply accept them on his teacher’s recommendation. Paul Johnson once joked that Edmund Wilson read books “as though the author was on trial for his life.” That’s how Marcus read Epictetus—and when the lessons passed muster, he absorbed them. They became part of his DNA as a human being. He quoted them at length over the course of his life, finding real clarity and strength in words, even amid the immense luxury and power he would come to possess.
That’s the kind of deep reading and study we need to cultivate as well, which is why we’re reading just one page a day instead of a chapter at a time. So we can take the time to read attentively and deeply.