Edit by Word Swag
Edit by Word Swag
SỰ THẬT VỀ TIỀN BẠC
“Hãy bỏ qua những người thực sự giàu có — bao nhiêu lần những cơ hội họ trông chỉ như những người nghèo nàn! Khi họ đi du lịch nước ngoài, họ phải hạn chế hành lý và khi vội vàng là cần thiết, họ giải tán đoàn tùy tùng của họ. Và những người đang trong quân đội, làm thế nào số ít của cải của họ mà họ có được để giữ lại. . . ”
—SENECA, ON CONSOLATION TO HELVIA, 12. 1.b–2
Tác giả F. Scott Fitzgerald, người thường say mê những lối sống của người giàu và nổi tiếng trong những cuốn sách giống The Great Gatsby, mở ra một trong những câu chuyện ngắn của anh ấy với đoạn văn kinh điển: “Hãy để tôi kể cho bạn nghe về những người rất giàu. Họ khác với bạn và tôi.” Một vài năm sau khi câu chuyện này được xuất bản, bạn của ông, Ernest Hemingway, đã trêu chọc Fitzgerald bằng cách viết, “Vâng, họ có nhiều tiền hơn.”
Đó là điều mà Seneca đã nhắc nhở chúng ta. Như một vài người từng là một trong những người đàn ông giàu có nhất La Mã, anh ấy biết trước rằng tiền bạc chỉ thay đổi cuộc sống một chút. Nó không giải quyết được những vấn đề mà những người không có nó dường như nghĩ rằng nó hẳn là. Trong thực tế, không vật chất quyền sở hữu ý chí. Những thứ bên ngoài không thể khắc phục các vấn đề bên trong.
Chúng ta liên tục quên điều này — và nó gây ra cho chúng ta rất nhiều bối rối và đau khổ. Như Hemingway sau này sẽ viết về Fitzgerald, “Anh ấy nghĩ [người giàu] là một giống nòi đẹp đặc biệt quyến rũ và khi anh ấy tìm thấy họ không phải là điều phá hủy anh ta nhiều như bất kỳ điều gì đã khiến anh ấy bị tàn phá.” Nếu không có sự thay đổi, điều tương tự sẽ đúng với chúng ta.
English version:
“Let’s pass over to the really rich—how often the occasions they look just like the poor! When they travel abroad they must restrict their baggage, and when haste is necessary, they dismiss their entourage. And those who are in the army, how few of their possessions they get to keep . . .”
—SENECA, ON CONSOLATION TO HELVIA, 12. 1.b–2
The author F. Scott Fitzgerald, who often glamorized the lifestyles of the rich and famous in books like The Great Gatsby, opens one of his short stories with the now classic lines: “Let me tell you about the very rich. They are different from you and me.” A few years after this story was published, his friend Ernest Hemingway teased Fitzgerald by writing, “Yes, they have more money.”
That’s what Seneca is reminding us. As someone who was one of the richest men in Rome, he knew firsthand that money only marginally changes life. It doesn’t solve the problems that people without it seem to think it will. In fact, no material possession will. External things can’t fix internal issues.
We constantly forget this—and it causes us so much confusion and pain. As Hemingway would later write of Fitzgerald, “He thought [the rich] were a special glamorous race and when he found they weren’t it wrecked him as much as any other thing that wrecked him.” Without a change the same will be true for us.