Edit by Word Swag
Edit by Word Swag
MỘT LỄ NGHI BUỔI SÁNG
“Hãy tự hỏi chính mình những điều đầu tiên sau vào buổi sáng:
• Tôi đang thiếu những gì để đạt được sự tự do khỏi niềm đam mê?
• Điều gì cho sự yên tĩnh?
• Tôi là ai? Một thân phận đơn thuần, người-nắm-giữ-tài-sản, hay danh tiếng? Không có gì thuộc về những điều này.
• Vậy, thế thì? Một bản thể lý trí.
• Sau đó thì yêu cầu của tôi là gì? Suy ngẫm về những hành động của bạn.
• Làm thế nào tôi tránh khỏi sự thanh thản?
• Tôi đã làm gì mà không thân thiện, không xã hội hoặc không quan tâm?
• Tôi đã làm gì để thất bại trong tất cả những điều này?”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 4.6.34–35
Nhiều người thành công có một lễ nghi buổi sáng. Đối với một số người, đó là thiền. Đối với những người khác, đó là thể dục. Đối với nhiều người, đó là viết nhật ký — chỉ là một vài trang để họ viết ra suy nghĩ, nỗi sợ hãi, hy vọng của họ. Trong những trường hợp này, vấn đề là bản thân nó không quá nhiều tích cực như là nó phản ánh sự nghi thức hóa. Ý tưởng là dành một chút thời gian để hướng nội và xem xét.
Dành khoảng thời gian đó là điều mà những Stoic ủng hộ hơn cả hầu hết mọi thứ khác. Chúng tôi không biết là Marcus Aurelius viết Menditations của anh ấy vào buổi sáng hay buổi tối, nhưng chúng tôi biết rằng anh ấy đã tạo ra những khoảnh khắc yên tĩnh ở một mình — và rằng anh ấy đã viết cho chính mình, không bởi cho bất cứ ai khác. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để bắt đầu lễ nghi của riêng mình, bạn có thể làm tệ hơn ví dụ của Marcus và danh sách kiểm tra của Epictetus.
Mỗi ngày, bắt đầu từ hôm nay, hãy tự hỏi mình những câu hỏi hóc búa như này. Hãy để triết học và làm việc chăm chỉ dẫn đường bạn đến những câu trả lời tốt hơn, vào mỗi buổi sáng, trong suốt cuộc đời.
English version:
“Ask yourself the following first thing in the morning:
• What am I lacking in attaining freedom from passion?
• What for tranquility?
• What am I? A mere body, estate-holder, or reputation? None of these things.
• What, then? A rational being.
• What then is demanded of me? Meditate on your actions.
• How did I steer away from serenity?
• What did I do that was unfriendly, unsocial, or uncaring?
• What did I fail to do in all these things?”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 4.6.34–35
Many successful people have a morning ritual. For some, it’s meditation. For others, it’s exercise. For many, it’s journaling—just a few pages where they write down their thoughts, fears, hopes. In these cases, the point is not so much the activity itself as it is the ritualized reflection. The idea is to take some time to look inward and examine.
Taking that time is what Stoics advocated more than almost anything else. We don’t know whether Marcus Aurelius wrote his Meditations in the morning or at night, but we know he carved out moments of quiet alone time—and that he wrote for himself, not for anyone else. If you’re looking for a place to start your own ritual, you could do worse than Marcus’s example and Epictetus’s checklist.
Every day, starting today, ask yourself these same tough questions. Let philosophy and hard work guide you to better answers, one morning at a time, over the course of a life.